การเตรียมแก๊สสังเคราะห์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบพาเชียลของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท์ LaCoO3

Publish Year International Conference 1
2010 exสัญญา ปรางศรีอรุณ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Partial oxidation of methane to syngas by LaCoO3 oxidative catalyst", 239th American Chemical Society National Meeting & Exposition ON-SITE PROGRAM, 21 - 25 มีนาคม 2010, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "The Partial Oxidation of Methane to Syn Gas by LaCoO3 Oxidative Catalyst", The 2nd German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 21 - 22 กันยายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย