การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้น น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม ไคโตแซนและการพัฒนาสูตรเพื่อใช้ทางการค้า

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, exศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์, "การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้น และไคโตแซน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 287-290
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exศศิวิมล ลักษณพิสุทธิ์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, "Antifungal Activity of Turmeric Extracts on Controlling Green Mold Rot of Citrus Fruits and Their Antioxidant Activity", 16th Asian Agricultural Symposium and 1st International Symposium on Agricultural Technology, 25 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้นและไคโตแซน", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7 , 19 - 20 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้น และไคโตแซน ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของกรดเปอร์ซิตริกต่อโรคเน่าราสีเขียวของส้มและโรคแอนแทรกโนสของมะม่วง", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย