แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน

Publish Year International Journal 1
2010 exThaipichitburapa, P, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "Province-based self-remediation efficiency of the Tha Chin river basin, Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 594-602
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม, exนางสาวนิตยา ฤทธิ์นิ่ม, exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "Eco-based Management Approach for Estuarine Conservation and Eutrophication Control", The 1st International Conference on Environmental Sciences, Engineering and Management , 21 - 23 มีนาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2013 exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "มลภาวะของสารกำจัดศัตรูพืชในระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน: การประเมินสถานการณ์โดยใช้แบบจำลองทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 4 - 6 ธันวาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, exนางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม, exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, exนางสาวนิตยา ฤทธิ์นิ่ม, "กระบวนทัศน์ด้านขีดความสามารถทางนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำและการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, 26 - 28 กรกฎาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย
2011 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนิตยา ฤทธิ์นิ่ม, exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "การวิเคราะห์ลักษณะการตอบสนองของสัตว์พื้นท้องน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม : แนวทางสู่การจัดการเชิงอนุรักษ์สำหรับพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1 - 3 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "แนวทางการบริหารจัดการแม่น้ำที่ได้รับภาระด้านแร่ธาตุอาหารสูงภายใต้ฐานข้อมูลทางนิเวศวิทยา: การประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดทางด้านคลอโรฟิลล์ เอ สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 exนางสาวนิตยา ฤทธิ์นิ่ม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "ลักษณะการแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของคลอโรฟิลล์ เอ ในพื้นที่ปากแม่น้ำที่เกิดปัญหายูโทรฟิเคชัน: กรณีศึกษาพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 exนางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "การพัฒนาของประชากร Noctiluca scintillans ในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, exรศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร, "การบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเวศอุทกวิทยาเพื่อประเมินมูลค่าทางนิเวศวิทยาของระบบนิเวศปากแม่น้ำและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง:กรณีศึกษาปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 8 - 9 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย