การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนแช่อิ่ม

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิรินาฎ เนติศรี, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนแช่อิ่ม", วารสารอาหาร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 165-173