การศึกษาคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน

Publish Year National Conference 1
2010 inนายอลงกต อินทรชาติ, inนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "คุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย