สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Acid Volatile SulfidesGreen MusselGreen Mussel, Time, Factor ofGROWTHGulf of ThailandInfectionLitopenaeus vannameiMacrobenthic FaunamangroveMicroplanktonMOLLUSC CULTURENanoplanktonOrganosolv pulpingOxidationPacific white shrimpPetroleum hydrocarbonSalinitySCALLOPSSea waterSulfate processSURVIVALTextile-effluentThe upper gulf of Thailandtotal organic matterการแพร่กระจายการแพร่กระจาย (Distribution)การย่อยสลายทางชีวภาพการแยก(Isolation)การลดสีการเลี้ยงแบบแพเชือกการเลี้ยงปลาการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกดินตะกอนทรัพยากรชายฝั่งทะเลทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรสัตว์น้ำเทคโนโลยีประมงทะเล และสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมนาโนแพลงก์ตอนน้ำทะเลน้ำทิ้งน้ำมันดิบแบบมหมวล (Mass culture)ปริมาณ Acid Volatile Sulfidesปริมาณซัลไฟด์ปริมาณน้ำในดินตะกอนปริมาณสารอินทรีย์รวมปลิงทะเลป่าชายเลนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนปูม้าโป๊ะเชือกฝุ่นแป้งมันสำปะหลังฝุ่นแป้งมันสำปะหลัง (Dusty Cassava Flourเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์แพเลี้ยงหอยแมลงภู่ภาคตะวันออกมวลชีวภาพ (Biomass)แมงกานีสเปอร์ออกซิเดสไมโครแพลงก์ตอนไม้สนสามใบย่อยสลายทางชีวภาพยีสต์ทางทะเล (Marine yeast)เยาวชนเยื่ออินทรีย์ระยะโพสลาร์วาโรคไวรัสดวงขาวโรติเฟอร์(Rotifer)ฤดูกาลลอบปูแบบพับได้ลูกปลาวัยอ่อนแลคเคสไลโซไซม์ (Lysozyme)วิธีการเก็บเกี่ยวสภาพพื้นที่(landscape)สภาพแวดล้อมสภาพสิ่งแวดล้อม(Environmental)สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสัตว์หน้าดินสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ สัตว์อายุน้อยสารต้านแบคทีเรีย (Antibacteriaสารอินทรีย์สารอินทรีย์รวมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม (Environment)สิ่งแวดล้อม (Environmental)สีย้อมรีแอคทิฟเส้นใยสีขาวแสมขาวหญ้าทะเล (Halodule uninervis)หอยเชลล์หอยทะเล (Marine Mollusc)หอยแมลงภู่หอยแมลงภู่ เครื่องมหอยแมลงภู่ (Green mussel)หอยแมลงภู่, ช่วงเวลา, ปัจจัยการลงเกาะเห็ดทะเลอ่าวไทยตอนบนอ่าวศรีราชา

Executives


Persons (สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง บางเขน)

Avata

นาย อลงกต อินทรชาติ

alongot.i@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3831-1379

Avata

นาย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

saroj.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 038-311379 ต่อ 101

Avata

นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

attawut.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-3831-1379

Avata

นางสาว กนกวรรณ ขาวด่อน

kanokwan.kh@nontri.ku.ac.th, โทร. 038-311379


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิชาการประมง 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 11 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.87 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 27 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)