การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Fumigation of Plant Volatile Oil to Control Stem – End Rot in Banana", International conference on postharvest pest and disease management in exporting horticulture crops (PPDM 2012), 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
Publish Year National Conference 1
2006 exชาครีย์ เหล่ามโนธรรม, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย