การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนของข้าวโพดข้าวเหนียวโดยใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ร่วมกับการใช้โมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือก

Publish Year International Journal 1
2011 exSinkangam, B, exStamp, P, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exMongkol, W, exPorniyom, A, exDang, NC, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Integration of Quality Protein in Waxy Maize by Means of Simple Sequence Repeat Markers", CROP SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2499-2504
Publish Year National Conference 1
2010 exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exวรรษมน มงคล, exอังคณา เพราะนิยม, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยอม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย