Conference

Article
การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
Conference
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยอม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
17 - 19 มิถุนายน 2010
Location
ลพบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-