โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม