กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัยและพัฒนา

Publish Year National Conference 4
2022 exวรัฏฐยา สัตยานุมัฏฐ์, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มน้ำมันและน้ำยางธรรมชาติ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่”, 16 มีนาคม 2022, นครราชสีมา ประเทศไทย
2022 ex นายวรายุทธ พรหมโณ , inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการกระจายตัวจากการรั่วไหลของน้ำมันดิบบริเวณพื้นที่อ่าวไทยด้วยโปรแกรม GNOME", การประชุมวิชาการระดับชาติ “การสร้างสุขภาวะชุมชนวิถีใหม่” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ ๒, 16 มีนาคม 2022, นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 exพิชญ์สินี โสดา, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงระบบวัดคุมนิรภัยของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”, 17 - 18 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exภัทรภร จิตต์แก้ว, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงการระเบิดของฝุ่นในกระบวนการนำปิโตรเคมีภัณฑ์เข้าสู่ไซโล", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”, 17 - 18 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย