การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.มนธีร์ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. ดร. สุธาสินี จิตต์อนันต์ , inดร.อุษณี ลลิตผสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมาลี ขำอิน , "TheDevelopment of “Friend from Heart” Application based on LINE System to Promote Well Being of Undergraduate Students of Faculty of Education, Kasetsart University", Higher Education Studies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2021, หน้า 215-223
Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, inดร.มนธีร์ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนกานต์ สกุลแถว, exประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, "ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในอาจารย์มหาวิทยาลัยอายุน้อยที่มีปัจจัยเสี่ยง", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 inดร.มนธีร์ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สุธาสินี จิตต์อนันต์, inดร.อุษณี ลลิตผสาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมาลี ขําาอิน, "การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 290-303