โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากกัญชาในอาหาร (ช่วงที่ 1)