การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง