ผลของโอลิโกแซคคาไรด์ดัดแปรที่มีหมู่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำในโมเลกุลและอิมัลซิไฟเออร์จากธรรมชาติเมื่อใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ในอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำต่อการย่อยไขมันในสภาวะจำลอง

Publish Year International Journal 5
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exProf. Shoichi Gohtani, exProf. Mitsutoshi Nakajima, exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Isao Kobayashi, "Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestion", International Journal of Food Science and Technology , ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1437-1447
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exProf. Gohtani Shoichi, exProf. Mitsutoshi Nakajima, exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Isao Kobayashi, "Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability,and lipid digestibility", Journal of The Science of Food and Agriculture, ปีที่ 100, ฉบับที่ 6, เมษายน 2020, หน้า 2473-2481
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exThongkorn Ploypetchara , exShoichi Gohtani , inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Amphiphilic esterified xylo-oligosaccharide: Surface-active properties and anti-microbial activities", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 344-351
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exShoichi Gohtani , exMitsutoshi Nakajima, exKunihiko Uemura, exIsao Kobayashi, "Effects of esterified maltodextrin on in vitro gastrointestinal digestibility of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsion", European Journal of Lipid Science and Technology, ปีที่ 122, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 200066-1-11
2019 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exThongkorn Ploypetchara , exShoichi Gohtani , inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Surface-active properties and anti-microbial activities of esterified maltodextrins", STARCH-STARKE, ปีที่ 71, ฉบับที่ 7-8, กรกฎาคม 2019, หน้า 1800265, 1-9