การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวไร่ภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ โครงการวิจัยการศึกษาคุณค่าทางโภชนะของข้าวไร่สายพันธุ์ที่รวบรวบได้ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Publish Year National Conference 1
2017 exเสาวภา สิทธิโชคธรรม, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, exรศ.ดร.ปราโมทย์ แพงคำ , exรศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร, exดร.เสาวภา เขียนงาม, exอ.ฌานิกา จันทสระ, exอ.ยุภา ปู่แตงอ่อน, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่อลักษณะทางกายภาพและสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวไร่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทสไทย 4.0, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย