การศึกษาต้นแบบระบบการจัดการเพื่อส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นพื้นฐานของกลุ่มผู้ผลิตผักจังหวัดอ่างทอง เชือมโยงสู่ตลาด