พอลิเมอร์สีเขียวที่ยั่งยืน: บนความท้าทายของประเทศไทยที่อุดมด้วยทรัพยากรหมุนเวียน

Publish Year International Journal 2
2022 exRatthapit Wuttisarn, exนายกันต์กวี สุขถาวร, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Benzoxazine monomers grafted poly(acrylic acid) as novel organic additives with fluorescence and antibacterial properties", Materials Today Communications, ปีที่ 31, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 103500-103510
2021 exนายกันต์กวี สุขถาวร, exดร.นลพรรณ นุชสุวรรณ, exนายรัฏฐพิชญ์ วุฒิสาร, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Golden glittering biocomposite fibers from poly(lactic acid) and nanosilver-coated titanium dioxide with unique properties; antibacterial, photocatalytic, and ion sensing properties", ACS Omega, ปีที่ 6, ฉบับที่ 25, มิถุนายน 2021, หน้า 16307-16315
Publish Year National Journal 1
2017 exเกศกนก ศิริพิบูลย์ , exศิริชล บัวบุญ , inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, "การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและผงเปลือกแปะก๊วย", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 30, ฉบับที่ 100, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 65-74
Publish Year International Conference 2
2017 exThanapha Srisawangwong, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of novel photoswitchable naphthoxazine: 1-phenylazo-4-naphthol Based naphthoxazine", The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (ITIChE 2017), 18 - 20 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exKornkamol Rungpithayathorn, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of novel Photoswitchable benzoxazine: 4-phenylazophenol based benzoxazine", The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 18 - 20 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 2
2022 exศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายกันต์กวี สุขถาวร, exนายรัฏฐพิชญ์ วุฒิสาร, "การเตรียมพลาสติกผสมโดยใช้พลาสติกชีวภาพและพอลิอะคริลิคแอซิดที่ผ่านการดัดแปร", บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2022
2021 exศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกันต์กวี สุขถาวร, "การเตรียมสิ่งทอแวววาวที่ปรากฏสีโทนโลหะโดยใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพหรือเม็ดพลาสติกทั่วไป ร่วมกับไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบเงินนาโนเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางสิ่งทอที่สามารถต้านเชื้อจุลชีพ", บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), 2021