ศึกษาการอบแห้งของข้าวเปลือกนึ่งโดยเครื่องอบแห้งกระแสชน

Publish Year International Journal 1
2019 exTecho, J, exSoponronnarit, S, exDevahastin, S, exWattanasiritham, LS, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, S, "Effects of heating method and temperature in combination with hypoxic treatment on gamma-aminobutyric acid, phenolics content and antioxidant activity of germinated rice", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 1330-1341
Publish Year International Conference 2
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Thermal Shock by Impinging Stream Technique on Bioactive Compounds of Germinated Difference Rice Varieties", The 10th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPARISON OF HEAT AND COLD TREATMENTS ON QUALITY ATTRIBUTES OF GERMINATED BROWN RICE", The 9th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2017), 24 - 26 กันยายน 2017, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

แสดงความคิดเห็น

(0)