การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งโปรตีนสูง

Publish Year National Journal 2
2018 exสุธาสินี ศรีวิไล, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐิรา อ่อนน้อม, "ผลของปริมาณผงโปรตีนไก่และสายพันธุ์ข้าวต่อคุณภาพเอกซ์ทรูเดตจากแป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงและแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (Srinakharinwirot Science Journal), ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - พฤศจิกายน 2018, หน้า 109-124
2018 exสุธาสินี ศรีวิไล, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวตา จันทโร, "อิทธิพลของอุณหภูมิบาร์เรลและความชื้นของตัวอย่างป้อนต่อคุณภาพทางเคมี กายภาพและประสาทสัมผัสของเอกซ์ทรูเดตโปรตีนสูงจากแป้งข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 158-167
Publish Year International Conference 1
2017 exSutasinee Sriwilai, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Extrusion Conditions on Quality of the Extrudates made from Sungyod Phatthalung Rice", The International Conference on Science and Technology 2017, 7 - 8 ธันวาคม 2017, ปทุมธานี อื่นๆ ประเทศไทย