การพัฒนาลูกชิ้นปลาอิมัลซันจากชิ้นเนื้อส่วนท้องของปลาแซลลมอนจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inนางดวงเดือน วารีวะนิช, "ผลของชนิดน้ำมันที่มีต่อสมบัติของเจลโปรตีนในลูกชิ้นอิมัลชัน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-9