ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของประชาชนในวัยทำงานและผู้สูงอายุ