ประเมินโครงการเครือข่ายประชาชนในชุมชนเมือง ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยปีที่ 4