ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์และต้นอ้อยสับต่อการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคขุนภูพาน

Publish Year National Conference 3
2015 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบฟางข้าวและข้าวฟ่างในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะ", งานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 , 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวสไบพน สุรินทร, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ใบอ้อยและฟางข้าวในอาหารผสมสำเร็จหมัก(FTMR)ต่อการกินได้ การย่อยได้และจุลินทรีย์ในรูเมนของแกะ", ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16, 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exนางสาวสไบพร สุรินทร, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของชนิดอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จหมักต่อการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของแกะ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย