การเพิ่มมูลค่าลูกทุเรียนขนาดเล็กด้วยการผลิต Bio-Char

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, "การศึกษาผลของอุณหภูมิช่วงการเผาไหม้ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและค่าไอโอดีนในถ่านมังคุดดูดกลิ่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 333-336
Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวณัฐกนก นิถานานนท์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, "Study on Optimal Combustion Conditions for Odors Absorbed Durian Charcoal Production by Using a Small-Scale Biomass Furnace", The Fifth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB V), 4 - 6 กันยายน 2013, หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว