โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์

Publish Year International Journal 1
2011 exอัจฉรา บุญโรจน์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Changes in Soil Microorganisms, Flowering, and Yield of ‘Smooth Cayenne’Pineapple as Affected by Black Plastic Mulchin Organic Production", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 219-224
Publish Year National Journal 1
2011 exธนพัฒน์ สิริสัญลักษณ์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เส้นทางและการประเมินลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตบางประการของถั่วฝักยาว (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)", วิทยาสารกำแพงแสน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), ธันวาคม 2011
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราทิพย์ ผาสุข, "ผลของการจัดทรงพุ่มต่อผลผลิตและคุณภาพของใบและผลของหม่อน 3 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exเจนจิรา หอมมะลิ, "การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายธนพัฒน์ ศิริสัญลักษณ์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราพันธุกรรมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลักษณะสัณฐาน ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตที่สำคัญบางประการในถั่วฝักยาว", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย