การศึกษา วัด และปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย