การศึกษาอิทธิพลของจุลินทรีย์ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว

Publish Year International Journal 1
2010 exSuwanmanon, K., inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, exChiu, C.-H., exGuu, Y.-K., "Inhibitory effects of plant extracts on the growth of five pathogenic bacteria", Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 197-203
Publish Year International Conference 2
2012 exนางสาววิศรุตา กิ่งชัยภูมิ, inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF UV-C IRRADIATION ON FUNGAL SPORE INACTIVATION AND QUALITY OF RICE NOODLE DURING STORAGE", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exนางสาววิศรุตา กิ่งชัยภูมิ, exดร.กาญจนา ธรรมนู, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation Inhibitory Effect of Ultra Violet (UV-C) Irradiation on Fungal Spore by using FTIR-Microspectroscopy", The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference, 18 - 19 ตุลาคม 2012, Pingtung ไต้หวัน