การศึกษาแนวทางการใช้ใบรับของคลังสินค้า (Warehouse receipt) ในตลาดจริง (Cash market) และการนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งมอบรับมอบในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Futures market)

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exNarissorn Anurat, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อขายและความผันผวนของราคาในตลาดล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เอเชีย", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 82-92
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exชุติมา มหาทำนุโชค, "เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ “ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2552 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย