Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อขายและความผันผวนของราคาในตลาดล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เอเชีย
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (ISSN: 01258370)
31
1
82-92
มกราคม - เมษายน 2010
นานาชาติ
-
Article
-
-