การพัฒนางานวิจัยโครงการพระราชดำริการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อส่งเสริมตามความต้องการของท้องถิ่น

Publish Year National Journal 1
2007 exภัทรศยา แก้วมณี, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การศึกษาการนำปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในกล่องคอนกรีตเพื่อเป็นวัสดุปลูกคะน้าและผักกาดหัว", วารสารสิ่งแวดล้อ มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 90-99
Publish Year National Conference 6
2008 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, "การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการธรรมชาติช่วยธรมชาติโดยระบบบึงประดิษฐ์ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี", World Wetland 2008, 6 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exธัญพรรณพร พัฒนเจริญ, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)", การประชุมวิชาการระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exวลัยนุช พรรณสังข์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, exไมตรี ดวงสวัสดิ์, "ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในสภาพดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับธูปฤาษี (Typha angustifolia)", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2, 19 กันยายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exจุลบุตร จันทร์สูรย์, exวัชรพันธ์ ศิริพันธุ์, exกุลลดา เอกบุญชู, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, exธนิศร์ ปัทมพิฑูร, "โครงการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียชุมชนเพื่อการปลูกพืชเกษตร", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนันทิยา ลาภสาธิต, exสุรัตน์ บัวเลิศ, exกมลวรรณ พุ่มมี, exอาจอง ประทัดสุนทรสาส์น, exธีรวรรณ บุญโทแสง, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการฝังกลบขยะในป่าชายเลน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exชาตรี นิ่มปี, exวีรชน พลรบ, "การเพิ่มขึ้นของป่าชายเลนจากการทับถมของตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียชุมชน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย