Conference

Article
ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จากน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในสภาพดินน้ำขังสลับแห้งร่วมกับธูปฤาษี (Typha angustifolia)
Conference
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
19 กันยายน 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)