Conference

Article
การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2010
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-