Conference

Article
การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 1988
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01556514 ชื่อวิชา Conflicts & Problems in Land Use,11 ก.ย. 2010 - 19 ก.ย. 2010