Conference

Article
ความสัมพันธ์ของการสะสมลิกนินและการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดบริเวณตกกระทบ
Conference
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
21 - 22 สิงหาคม 2003
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-