Conference

Article
เมแทบอลิซึมของฟีนอลิกและการสังเคราะห์ลิกนินของเปลือกมังคุดหลังตกกระทบ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
22 - 23 สิงหาคม 2002
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)