Conference

Article
การขยายพันธุ์หนอนตายหยาก(Stemona tuberosa Lour.) โดยการใช้เหง้าและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Conference
การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยฯ แห่งชาติ ครั้งที่4
Class
ชาติ
Date
29 - 31 สิงหาคม 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-