Conference

Article
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชีวฐานที่เคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในการกำจัดแก๊สเอทิลีน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์ :เป็นหัวข้อในวิชาโครงการพิเศษ (IS)ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาสาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,3 เม.ย. 2009 - 2 เม.ย. 2010