Conference

ผลของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากพืชพื้นบ้านบางชนิดต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างฮีสทามีน
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-