Conference

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (ISBN: 9786169318903)
ชาติ
6 พฤศจิกายน 2021
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
-