Conference

Article
การพัฒนาตัวแบบของการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ และวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 (ISBN: 9786162786174)
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มีนาคม 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-