Conference

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี การศึกษา 2561 “นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย และภูมิภาคอาเซียน”
ชาติ
31 พฤษภาคม 2019
อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย
-