Conference

Article
คุณค่าทางโภชนาการและคุณลักษณะบางประการของฟูริคาเคะทางการค้าที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนประกอบ
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม 2019
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-