Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ISBN: 9786162784347)
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-