Conference

Article
Preparation and Purification of Oligosaccharides from Commercially Defatted Rice Bran
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-