Conference

Article
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อการศึกษาด้านการออกแบบ: กรณีศึกษาโครงการออกแบบสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนตลาดอิงน้ำสามโคก
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10: 2560 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
14 ธันวาคม 2017
Location
ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-