Conference

Article
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) และหญ้าชะเงาใบเลื่อย (Cymodocea serrulata)
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
1 - 3 มิถุนายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-