Conference

Article
การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตของกล้าไม้พะยอม (Shorea roxburghii G. Don) ที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซา
Conference
ประกอบการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558 “ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด” (ISBN: 9786163162779)
Class
ชาติ
Date
22 - 26 เมษายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)