Conference

การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556, 5-6 มิถุนายน 2556, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (ISBN: 0000000000)
ชาติ
5 - 6 มิถุนายน 2013
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-