Conference

Article
กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากไส้และตับอ่อนของเป็ดเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสต
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27
Class
ชาติ
Date
28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-