การใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อม

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2013 exโสภิดา ปัญญานวล, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากไส้และตับอ่อนของเป็ดเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสต", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27, 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, พิษณุโลก ประเทศไทย